Th
ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  20/8

14h00

Họp Thường trực Hội đồng TS

Đ/c Đà, Lợi, Chiến, V.Hương

Đ/c Nông

P.203

Thứ 3  21/8

6h00

Công tác Hà Nội

Đ/c Luật

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

6h30

Triển khai Chương trình
tình nguyện hè năm 2018 tại Đại từ

BTV Đoàn trường, Đội TNTN

Đ/c Hà

 

7h00

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 1

Tổ trưởng

Khoa CK

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 2

Tổ trưởng

PH tầng 4

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 5

Tổ trưởng

Tổ May

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 6

Tổ trưởng

Khoa Điện

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 9

Tổ trưởng

Tổ tin

14h00

Họp xét thi đua năm học 2017 -2018

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

P.203

Thứ 4 22/8

10h00

Tập huấn Công tác tổ chức tại Đà Nẵng
Từ ngày 22/8 đến 24/8

Đ/c Hiền

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 3

Tổ trưởng

Khoa CK

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 10

Tổ trưởng

Khoa Điện

14h00

Họp BCH Công đoàn mở rộng

Các đ/c trong BCH,
Chủ tịch CĐBP

Đ/c Chiến

P.203

Thứ 5  23/8

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 3

Tổ trưởng

Khoa CK

8h00

Rà soát chương trình môn học và giáo trình

Tổ 5

Tổ trưởng

Tổ May

Thứ 6  24/8

 

 

 

 

 //tuýeninh2018