Download nội dung kế hoạch

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

Năm học 2018 – 2019

Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

Từ 15/8/2018 ÷  20/9/2018

Đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Tổ chức, cá nhân

Từ 21/9/2018 ÷ 20/10/2018

- Tập hợp, tổng hợp danh sách các đề tài, sáng kiến, giải pháp.

- Các tập thể, cá nhân có các văn bản qui định của nhà trường muốn đăng ký công nhận sáng kiến, giải pháp thì nộp đăng ký cho Hội đồng xét.(Nếu không đăng ký sẽ không xét công nhận)

Phòng Đào tạo - NCKH;

Từ 21/10/2018 ÷ 30/10/2018

Thành lập Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến

Phòng Đào tạo - NCKH;

Hiệu trưởng

Từ 01/11/2018 ÷ 10/11/2018

Ra Quyết định thành lập Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến

Phòng Đào tạo - NCKH;

Hiệu trưởng

Từ 11/11/2018 ÷ 15/11/2018

Họp Hội đồng đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến

Hội đồng đồng xác định danh mục và tuyển chọn

Ngày 16/11/2018

Công bố trên trang Web

Phòng Đào tạo - NCKH;

Từ 17/11/2018÷ 31/11/2018

Ra Quyết định và ký hợp đồng giao cho Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

Hiệu trưởng

Từ 02/12/2018

Xây dựng báo cáo các đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

17/3 & 15/5/2019

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài, sáng kiến

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

25/3 & 23/6/2019

Nộp báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và hồ sơ để nghiệm thu cho phòng Đào tạo

Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến

26/3 & 24/6/2019

Thành lập Hội đồng đánh giá đề tài, sáng kiến

Hiệu trưởng

29/3 & 29/6/2019

Dự kiến họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài, sáng kiến

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài, sáng kiến

30/3 & 30/6/2019

Thanh lý đề tài, sáng kiến

Hiệu trưởng, Tổ chức, cá nhân

15/6 & 15/11/2019

Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các đề tài, sáng kiến

Phòng Đào tạo - NCKH;

 

* Ghi chú: Đề nghị các khoa chuyên môn thực hiện theo đúng kế hoạch trên, trường hợp đăng ký đề tài muộn phòng Đào tạo sẽ không tổng hợp và đưa vào năm tiếp theo//tuýeninh2018