Thứ  ngày

Thờ
iGian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  1/10

7h30

Công tác Bắc Ninh

TT Tuyển sinh

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 32/10

8h00

Họp xây dựng
Đề án tinh giản biên chế năm 2019

TV Đảng uỷ, TV Công đoàn,
BT Đoàn TN, TP TCHC, TP TCKT

Đ/c Nông

P.203

14h00

Họp Hội đồng thẩm định
chương trình, giáo trình

Các Đ/c trong Hội đồng,
Tổ trưởng các Tổ chuyên môn

Đ/c Đà

PH. Tầng 4

Thứ 4 3/10

 

 

 

 

 

Thứ 5  4/10

8h00

Họp Đảng uỷ xét kết nạp Đảng viên

BCH Đảng uỷ

Đ/c Khôi

P.308

Thứ 6  5/10

8h00

Họp giao ban tháng

BGH, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

P.203

10h00

Họp xét thi đua tháng

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P.203

15h00

Lao động công đoàn

Các công đoàn bộ phận

Đ/c Hùng