Th
ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  15/10

7h30

Công tác Bắc Giang

Đ/c Luật, T.Hương

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

8h30

Công tác Hà Nội

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 3  16/10

8h45

Công bố Quyết định
bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

BCH Đảng uỷ, BGH, Chủ tịch CĐ, BT ĐTN, Trưởng các đơn vị

Bộ Công Thương

P.203

Thứ 4  17/10

14h00

Tập huấn công tác xây dựng
hệ thống đảm bảo chất lượng

Theo KH số 246/KH-CĐCN ngày 4/10/2018; Bộ phận giúp việc

Đ/c Đà

PH. Tầng 4

Thứ 5 18/10

9h00

Mít tinh kỷ niệm 20/10 Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đại biểu Đảng uỷ, BGH, BCH Công đoàn,
ĐTN, Chi uỷ, Trưởng, phó các đơn vị,
tổ trưởng CĐ; Nữ CB CNV

L. Hương

Nhà văn hoá

Thứ 6 19/10

 

 

 

 

 //tuýeninh2018