Thứ  
ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  29/10

 

Dự Hội cựu giáo chức
Bộ Công Thương tại Quảng Ninh

Đ/c Bích, Tuấn, Chính

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

Thứ 3  30/10

7h30

Họp thành uỷ Thái Nguyên

 

Đ/c Khôi

Đ/c Hưng

7h30

Dự lễ kỷ niệm Trường CĐ CN&KTCN

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 4  31/10

8h00

Họp thành uỷ Thái Nguyên

 

Đ/c V.Hương

 

8h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng
 lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm

Đảng uỷ, BGH, Chủ tịch CĐ, BT ĐTN, Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

P.203

10h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo

Thường vụ Đảng uỷ, BGH

Đ/c Khôi

P.308

Thứ 5 01/11

8h00  1-2/11

Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 của Bộ Công Thương tại Ninh Bình

Đ/c Lợi, Hiền, Luật

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

Thứ 6 02/11

13h00 2-3/11

Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018
của Công đoàn Công Thương tại Ninh Bình

 

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng