Th
 ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 5/11

13h15

Công tác Hà Nội

Đ/c Nhã

Đ/c V.Hương

Đ/c Hưng

Thứ 3 6/11

8h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt
 lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm

Đảng uỷ, BGH, Chủ tịch CĐ, BT ĐTN, Trưởng, phó các đơn vị

Đ/c Nông

P.203

9h00

Họp giao ban tháng

BGH, Chủ tịch CĐ, BT ĐTN,
Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

P.203

9h45

Họp xét thi đua tháng

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Đà

P.203

10h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo

Thường vụ Đảng uỷ, BGH

Đ/c Khôi

P.308

Thứ 4 7/11

Sáng 8h00

Chiều 14h00

Nghiệm thu chương trình môn học

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Đà

PH tầng 4

Thứ 5 8/11

Sáng 8h00
Chiều 14h00

Nghiệm thu chương trình môn học

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Đà

PH tầng 4

Thứ 6 9/11

 

 

 

 

 //tuýeninh2018