THÔNG BÁO

 KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH DANH MỤC  VÀ TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI,  SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẤP TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2018 - 2019

                                         

Căn cứ Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

Căn cứ Kết luận tại Biên bản cuộc họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến, giải pháp năm học 2018 – 2019 vào ngày 22/11/2018.

Nhà trường thông báo kết quả các đề tài, sáng kiến, giải pháp được tuyển chọn và cho tiếp tục triển khai (Theo Bảng tổng hợp danh mục đính kèm thông báo này).

Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo cho các tổ chức, cá nhân được tuyển chọn chú ý chỉnh sửa nội dung trong Đề xuất và Thuyết minh mà Hội đồng yêu cầu, in thành 02 bản nộp về phòng Đào tạo vào sáng ngày 03/12/2018.

Các đề tài, sáng kiến, giải pháp được Hội đồng Tuyển chọn xét duyệt đồng ý cho triển khai sẽ phải làm 04 bản Hợp đồng theo mẫu có trên Website của trường.

Các đề tài, sáng kiến, giải pháp được tuyển chọn sẽ triển khai trong 6 tháng (Từ 15/12/2018 đến 15/6/2019). Các sáng kiến, giải pháp triển khai trong 3 tháng (Từ 15/12/2018 đến hết ngày 15/3/2019). Nhà trường thành lập hội đồng để nghiệm thu các sáng kiến, giải pháp vào nửa đầu tháng 3/2019, nghiệm thu các đề tài vào nửa đầu tháng 6/2019.

Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có tên trong 10 Danh mục được tuyển chọn thực hiện đúng Thông báo này. Các bản Đề xuất và Thuyết minh gửi muộn sẽ không được trình ký và triển khai./.

Xem chi tiết "TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019"//tuýeninh2018