1) Bản kiểm điểm (Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2018, dành cho đảng viên)

2) Báo cáo kiểm điểm tập thể(Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2018, mẫu cho chi bộ)


 KẾ HOẠCH

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường Cao đẳng

Công nghiệp Thái Nguyên năm 2018

Thực hiện Quy định 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tâp thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Hướng dẫn số 16 –HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 15/11/2018 của Thành ủy Thái Nguyên vềkiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên. Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch và Hướng dẫn thực hiện như sau:

1-     Kế hoạch thực hiện

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận, cá nhân thực hiện

1

26-27/11/2018

01/12/2018

1.Xây dựng kế hoạch của Đảng ủy

2.Xây dựng kế hoạch của chi bộ

1.TV Đảng ủy

2.Bí thư chi bộ

2

30/11/2018

Họp Đảng ủy mở rộngtriển khai thực hiện: Thành phần gồm các đ/c Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

Bí thư Đảng ủy

3

01-06/12/2018

1. Lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú

2.Viết Báo cáo kiểm điểm tập thể( Mẫu 01) )

 - Kiểm điểm tập thể  BCH Đảng bộ

-  Kiểm điểm tập thể Ban Giám Hiệu

 - Kiểm điểm BCH Công đoàn

- Kiểm điểm BCH Đoàn TN

 - Kiểm điểm BCH chi bộ (kết hợp với Kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý phòng, khoa,TT nếu các thành viên đều trong cấp ủy)

3. Cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý viết Bản kiểm điểm (Mẫu 02-  Viết tay) kèm theo phiếu phân tích chất lượng

( mẫu 05) + Bản tự liên hệ các biểu hiện suy thoái…( theo mẫu phụ lục hướng dẫn 05)

Nội dung viết kiểm điểm: Tập thể theo khoản 3.1 mục 3; cá nhân theo khoản 3.2 mục 3 phần A hướng dẫn số 05 của Thành ủy)

Dự thảo kiểm điểm tập thểgửi cho các thành viên tham gia Hội nghị kiểm điểm ít nhất 3 ngày làm việc.

1. Đảng viên

2.

- TV Đảng ủy

- BGH

- TV Công đoàn

- TV ĐTN

- Chi ủy

 

 

3.Đảng viên

4

10-11/12/2018

Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân (Chính quyền, đoàn thể)

1. Kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu; cá nhân

2. Kiểm điểm  tập thể BCH Công đoàn; cá nhân

3. Kiểm điểm tập thể BCH Đoàn TN; cá nhân

Sau khi họp nộp Bản Nhận xét của tập thể về đảng viên là thành viên lãnh đạo; Phiếu phân tích chất lượng – mẫu 4

( Nộp cho Đ/C Chiến)

 

1. Ban GH

2. BCH CĐ

3. BCH ĐTN

5

12/12/2018

Họp kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành đảng bộ, kiểm điểm Ủy viên BCH đảng bộ

Sau khi họp gửi cho các chi bộBản nhận xét của tập thể về đảng viên là thành viên lãnh đạo( mỗi Đ/C một bản riêng)

 Đảng ủy

 

6

13-17/12/2018

Họp chi ủy, Chi Bộ:

1.Họp Chi ủy: Kiểm điểm tập thể BCH chi bộ (kết hợp với Kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý phòng, khoa, TT);  kiểm điểm Ủy viên BCH

- Chi ủy thảo luận, thống nhất Đánh giá xếp loại đảng viên ( mẫu 05)

2. Họp chi bộ:

1/ Kiểm điểm, đánh giá, bỏ phiếu kín ( mẫu của Đảng ủy) xếp loại chất lượng đảng viên theo 4 cấp độ (Theo khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng tại mục  2 phần B)

2/ Chi ủy tổng hợp kết quả, đề xuất nội dung, nhận xét đánh giá mức xếp loại đảng viên(mẫu 6); xếp loại chi bộ( mẫu 3-Theo khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng tại mục 1 phần B)

 Sau cuộc họp nộp các tài liệu sau cho Đ/C Chiến:

1/ Bản kiểm điểm cá nhân+ phiếu phân tích chất lượng ( mẫu 05); Nhận xét nơi cư trú; Bản tự liên hệ các biểu hiện suy thoái…( theo mẫu phụ lục hướng dẫn 05)

2/ Bản kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành

3/ Phiếu phân tích, đánh giá xếp loại ( mẫu số 05- có chữ ký của Bí thư chi bộ) cho từng đảng viên.

4/Phiếu phân tích, đánh giá xếp loại chi bộ ( mẫu số 03- có chữ ký của Bí thư chi bộ)

5/ Tổng hợp đề xuât mức chất lượng đảng viên và chi bộ ( mẫu 06); 

6/Biên bản họp chi bộ, biên bản kiểm phiếu.

7/ Nhận xét của tập thể lãnh đạo, đoàn thể ( với đảng viên là thành viên lãnh đạo)

1.Chi ủy

 

 

 

 

 

2.Chi ủy, đảng viên

7

19/12/2018

Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại

ĐC Chiến

8

20/12/2017

1/ Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và các chi bộ

2/ Tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ.

Đảng ủy

 

21/12/2018

1. Hội nghị cán bộ chủ chốt đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý(Thành ủy quản lý) theo phiếu chấm điểm và tiêu chí xếp loại; Cá nhân viết kiểm điểm ( mẫu số 2; tự chấm điểm theo hướng dẫn số 05 của Thành ủy)

2. Tự đánh giá xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo quản lý

   1/ Đánh giá xếp loại chất lượng BCH Công Đoàn

   2/ Đánh giá xếp loại chất lượng BCH Đoàn TN

   3/ Đánh giá xếp loại chất lượng BCH Đảng bộ;

   4/Đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý

1.Đảng ủy, BGH, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng đơn vị;  chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

2. Đảng ủy

 

 

 

7

22-24/12/2018

1.Ra quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên, chi bộ năm 2018

2.Hoàn chỉnh báo cáo gửi Thành ủy Thái Nguyên

1.TV đảng ủy,

 

2.Đ/C Chiến

 

2-Tổ chức thực hiện

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân gồm( Đối tượng, nơi kiểm điểm, nội dung kiểm điểm và các bước tiến hành) và đánh giá phân loại theo hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 15/11/2018 của Thành ủy Thái nguyên.

2. Chính quyền tiến hành đánh giá, bình xét, đánh giá công chức, viên chức, người lao động trước  làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên- Hoàn thành trước ngày 10/12/2018.

3. Đảng  viên sau khi viết bản tự kiểm điểm, nộp ngay cho Bí thư chi Bộ. Bí thư Chi bộ có trách nhiệm phối hợp với phòng Tổ chức -Hành chính xác nhận mức xếp loại công chức, viên chức vào bản kiểm điểm đảng viên. Thời gian hoàn thành trước 12/8/2018( Trước khi họp chi bộ).

4. Các chi bộ hoàn thành công tác đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên, gửi các tài liệu của chi bộ cho Văn phòng Đảng ủy ( Đ/C Chiến) trước ngày 18/12/2018.

5. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công các Đ/C sau có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các chi bộ chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm để đảm  đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ:

1- Đ/C Tô Văn Khôi: Chỉ đạo chi bộ Khoa Điện; Chi bộ Đào tạo;

2-Đ/C Dương Đình Nông: Chỉ đạo chi bộ Khoa Cơ khí; Chi bộ Khoa khoa học cơ bản- Kinh tế;

3-Đ/C Nguyễn Văn Đà: Chỉ đạo chi Bộ Nghiệp vụ 1; Chi bộ Nghiệp vụ 2.

6.Văn Phòng Đảng ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện, thu nhận hồ sơ để nộp các báo cáo, các mẫu biểu về Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 25/12/2018. Thời gian, ngày giờ, địa điểm tổ chức cuộc họp, các bộ phận, cá nhân liên quan đăng ký trong lịch công tác tuần; các mẫu đánh giá và kế hoạch đăng tải trên Website của trường./.