Th
ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  3/12

7h30

Dự Hội nghị Thành uỷ

Đ/c Đà, Chiến, V.Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 3  4/12

7h30

Dự Hội nghị Thành uỷ

Đ/c Đà, Chiến, V.Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4  5/12

8h00

Họp thi đua tháng 11

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Đà

P.203

Thứ 5  6/12

8h00

Hội nghị đánh giá tập thể lãnh đạo và

  công chức, viên chức

Bí thư Đảng uỷ, BGH, CT CĐ, BT ĐTN, Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

P.203

Thứ 6  7/12

 

 

 

 

 //tuýeninh2018