ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN

CHI BỘ NGHIỆP VỤ II

Số: 03/ KH - CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý của Chi bộ nghiệp vụ II năm 2018

 

Thực hiện quy định số 132/QĐ-TW ngày 08/3/2018 của Bộ chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 16/HD-BCT TW ngày 24 tháng 9 năm của Ban Tổ chức trung ương; Hướng dẫn số 05/HD-TW ngày 15/11/2018 của Thành ủy Thái Nguyên về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng  bộ thành phố Thái Nguyên.

Căn cứ kế hoạch số 69/KH-ĐU, ngày 29/11/2018 của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.

BCH Chi ủy Chi bộ Nghiệp vụ II xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện như sau:

1.Kế hoạch thực hiện: Sau khi họp Đảng ủy mở rộng triển khai ngày 30/11/2018

-Từ 01 đến 06/12/2018: + Lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú - Đảng viên chi bộ

+ Viết kiểm điểm tập thể ( mẫu số 01 ) – Đ/c Lợi , Việt

+ Cá nhân, cán bộ lãnh đạo viết bản kiểm điểm ( mẫu số 02 – viết tay ), kèm theo phiếu phân tích chất lượng ( mẫu 05 )

+ Bản tự liên hệ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống    ( theo hướng dẫn, phân loại số 05 )

-Từ 10 đến 13/12/2018:  Họp Chi ủy, Chi bộ

1, Họp Chi ủy: Kiểm điểm tập thể BCH chi bộ ( kết hợp với kiểm điểm tập thể lãnh đạo phòng, trung tâm, kiểm điểm ủy viên BCH.

- Đánh giá, xếp loại Đảng viên ( mẫu số05 ): Bỏphiếu kín hoặc được sựthống nhất của BCH.

2, Họp Chi bộ: Kiểm điểm, đánh giá, bỏ phiếu kín ( mẫu cuả Đảng ủy ) xếp loại chất lượng đảng viên theo 4 cấp độ ( theo khung chỉ tiêu đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng theo 4 cấp độ ( hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành, không hoàn thành ) ).

Sau khi hoàn thành các cuộc họp, tài liệu gửi cho đ/c Chiến:

Bản kiểm điểm cá nhân:

 + Phân tích chất lượng ( mẫu số 05 ) - nhận xét nơi cứ trú

- Bản thân liên hệ các biểu hiện suy thoái …. ( theo phụ lục hướng dẫn số 05 )

- Bản kiểm điểm tập thể BCH

- Phiếu phân tích, đánh giá xếp loại ( mẫu số 05 – có chữ ký Bí thư Chi bộ ) cho từng đảng viên.

- Phiếu phân tích, đánh giá xếp loại của Chi bộ ( mẫu số 03 – có chữ ký của Bí thư Chi bộ )

- Tổng hợp đề xuất mức chất lượng Đảng viên và Chi bộ ( mẫu số 06 )

- Biên bản họp Chi bộ, biên bản kiểm phiếu ( nếu có )

2. Tổ chức thực hiện

- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và các cá nhân tiến hành theo các bước, đánh giá, phân loại theo các hướng dẫn.

- Chính quyền các đơn vị tiến hành đánh giá, bình xét, đánh giá công chức, viên chức người lao động trước làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, hoàn thành trước ngày 10/12/2018.

- Đảng viên sau khi viết bài tự kiểm điểm, nộp ngay cho Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi bộ có trách nhiệm phối hợp với phòng TCHC xác nhận mức xếp loại công chức, viên chức vào bản kiểm điểm đảng viên, thời gian hoàn thành trước khi Chi bộ họp.

- Chi bộ hoàn thành gửi về văn phòng Đảng ủy trước ngày 18/12/2018.

- BCH Chi ủy Chi bộ có trách nhiệm phân công các đ/c, sau có nhiệm vụ hướng dẫn theo dõi, kiểm tra các đơn vị, đảng viên đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ theo kế hoạch.

* Đ/c Triệu Văn Lợi chỉ đạo chung

* Đ/c Phùng Văn Việt chỉ đạo trực tiếp đối với các đồng chí Đảng viên

* Chi ủy Chi bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện, thu nhận hồ sơ, nộp các báo cáo, mẫu biểu theo kế hoạch, thời gian theo kế hoạch của Đảng ủy, đề nghị đ/c Việt đăng ký trên Website của trường.

Nơi nhận:

- Các đ/c BCH Chi ủy, Chi bộ

- Các trưởng đơn vị

- Lưu  Chi bộ, Đảng ủy

T/M CHI BỘ NGHIỆP VỤ II

BÍ THƯ

(Đã ký)

Triệu Văn Lợi//tuýeninh2018