Th
ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  10/12

14h00

Họp với phòng TCKT

Phòng TCKT

Đ/c Nông

P. TCKT

Thứ 3 11/12

8h00

Họp BCH Công đoàn trường kiểm điểm tập thể, cá nhân BCH

BCH Công đoàn

Đ/c Chiến

P.203

14h00

Họp Chi bộ NVII

Toàn thể đảng viên chi bộ NVII

Đ/c Lợi

P.203

14h00

Họp BCH Đoàn TN kiểm điểm tập thể,
cá nhân BCH

BCH Đoàn TN

Đ/c Hà

PH. Tầng 4

Thứ 4  12/12

8h00

Họp kiểm điểm  tập thể BCH Đảng bộ và cá nhân

BCH Đảng uỷ

Đ/c Khôi

P.308

9h30

Họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại
 công chức, viên chức

Đảng uỷ, BGH, CT CĐ, BT ĐTN, Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

P.203

14h00

Họp Hội đồng đánh giá
và kiểm định chất lượng năm 2018

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Đà

P.203

Thứ 5  13/12

8h00

Họp Chi uỷ Đào tạo Kiểm điểm tập thể lãnh đạo bộ phận đào tạo

Chi uỷ, Trưởng các BP

Đ/c Chiến

TTTS

8h00

Họp Chi bộ NVI kiểm điểm đảng viên, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng năm 2018

Toàn thể đảng viên chi bộ NVI

Đ/c Bang

P.203

13h30

Thẩm định chương trình chi tiết môn học, mô đun nghề cắt gọt kim loại

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

Thứ 6  14/12

8h30

Họp Ban xây dựng, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Các đ/c trong Ban xây dựng quy chế

Đ/c Nông

P.203

13h15

Họp Chi bộ Đào tạo kiểm điểm đảng viên, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng năm 2018

Toàn thể đảng viên chi bộ Đào tạo

Đ/c Chiến

P.203

14h00

Họp Ban kiểm kê tài sản năm 2018

Các đ/c trong Ban kiểm kê

Đ/c Đà

PH. Tầng 4