Th
 ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

ĐĐ
 LX

Thứ 2  21/01

 

 

 

 

 

Thứ 3 22/01

6h30

Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn Công Thương

 

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

9h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Nông

P.203

Thứ 4  23/01

7h30

Công tác Hà Nội

Đ/c Lợi, Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 5  24/01

 

 

 

 

 

Thứ 6  25/01

7h30

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2019

Toàn thể cán bộ, viên chức và HĐLĐ

Đ/c Nông

Nhà văn hoá//tuýeninh2018