Thứ - ngày

T.Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

ĐĐ- LX

Thứ 2 – 18/02

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 19/02

 

 

 

 

 

Thứ 4 – 20/02

8h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nghề May

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

13h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nhóm nghề Điện

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

Thứ 5 – 21/02

8h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nghề May

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

13h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nhóm nghề Điện

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

Thứ 6 – 22/02

 

 

 

 

 //tuýeninh2018