Th
 ngày

Thời
Gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

ĐĐ
 LX

Thứ 2 25/02

7h30

Công tác Hà Nội

 

Đ/c Lợi

Đ/c Hưng

Thứ 3 26/02

8h30

Họp chuyên môn

Đ/c Định, Q.Dũng, Nam, Hải, Việt, Chiến

Đ/c V.Hương

P. 203

9h30

Công tác tại Trung tâm GDNN – GDTX Đồng Hỷ

Đ/c Chiến, Luật

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

13h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nhóm nghề Kế toán, Quản trị

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

Thứ 4 27/02

7h30

Họp Thành uỷ (Báo cáo viên)

 

Đ/c V.Hương

 

13h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nghề Tin học ứng dụng

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

Thứ 5 28/02

8h00

Họp Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Đ/c Nông

P. 203

13h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình môn học, mô đun nghề Công nghệ Ô tô

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4

Thứ 6 01/03

8h30

Họp Hội đồng xét tinh giản biên chế năm 2019

Hội đồng và các đ/c có đơn đề nghị

Đ/c Nông

P. 203

9h00

Thẩm định chương trình đào tạo nghề cơ điện tử

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c V.Hương

PH. Tầng 4