Thứ
Ngày

Thời
 gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
 04/3

14h

Họp Đảng ủy mở rộng:

Triển khai công tác tháng 3

BCH Đảng bộ và Bí thư Chi bộ

Đ/c Khôi

P. 203

Thứ 3
05/3

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h

Họp chuyên môn với Khoa Cơ khí

Các đ/c trong Khoa, Đ/c Luật, Nhã

Đ/c V.Hương

Khoa Cơ khí

9h

Hội nghị Ban Thường vụ

Ban Thường vụ

Đ/c Khôi

P. 203

9h

Họp chuyên môn với Khoa Cơ bản

Các đ/c trong Khoa, Đ/c Luật, Nhã

Đ/c V.Hương

Khoa Cơ bản

13h30

Thẩm định chương trình chi tiết các môn học, mô đun nhóm nghề Cơ khí

Hội đồng thẩm định

Đ/c V.Hương

PH Tầng 4

Thứ 4
06/3

7h30

Công tác Hà Nội

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

7h30

Đi Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

8h

Họp chuyên môn với Khoa Điện

Các đ/c trong Khoa, Đ/c Luật, Nhã

Đ/c V.Hương

Khoa Điện

13h30

Thẩm định chương trình chi tiết các môn học, mô đun nhóm nghề Cơ khí, May

Hội đồng thẩm định

Đ/c V.Hương

PH Tầng 4

14h

Họp xét thi đua

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P. 203

Thứ 5
 07/3

8h

Họp giao ban tháng 3

BGH, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các đơn vị, Bí thư Đoàn thanh niên

Đ/c Nông

P. 203

9h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

 lớp Trung cấp cắt gọt kim loại

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

P. 203

Thứ 6
08/3

13h

Công tác Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Đ/c Luật, Nhã

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi