>> Chương trình hành động

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Các kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

 

          Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ hướng dẫn số 326-HD/BTG, ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI),

Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Quán triệt, phổ biến để giúp các Chi bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ, các cán bộ chủ chốt và từng đảng viên, cán bộ viên chức hiểu sâu, nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và các nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); xây dựng chương trình hành động thực hiện các kết luận, nghị quyết theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy.

          - Triển khai thực hiện đồng bộ, nhất quán, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, công tác của mỗi cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ nhà trường.

          2. Yêu cầu

          - Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết một cách nghiêm túc; mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia học tập để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và tinh thần của các kết luận, nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của nhà trường. Việc xây dựng chương trình hành động phải cụ thể, bám sát vào các yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh và vận dụng vào thực tiễn.

          - Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt đảm bảo thời gian, đúng đối tượng và đầy đủ nội dung, không phô trương, hình thức.

          - Tiến hành kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, lập báo cáo việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cụ thể là xây dựng đảng bộ trường CĐCN Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh.

II- NỘI DUNG: Học tập, quán triệt các kết luận, nghị quyết được Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua, bao gồm:

+ Thứ nhất, Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012);

+ Thứ hai, Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012);

+ Thứ ba, Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 (Kết luận số 49-KL/TW, ngày 16/10/2012);

+ Thứ tư, Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” (Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012);

+ Thứ năm, Kết luận về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Kết luận số 51-KL/TW, ngày 29/10/2012).

+ Thông qua các Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức triển khai:

- Ngày 09/3/2013: Tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên. Dự kiến: Mời Báo cáo viên.

- Từ 10/3/2013 đến 05/4/2013: Các Chi bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ tiến hành thảo luận theo các nội dung ở trên, hoàn chỉnh các báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch và chương trình hành động của Đảng ủy.

- Từ 06/4/2013 đến 13/4/2013: Đảng ủy hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch và chương trình hành động đã đề ra; Nộp báo cáo về Thành ủy vào ngày 15/4/2013. 

2. Ban Thường vụ Đảng uỷ nhà trường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các Chi bộ trong quá trình thực hiện việc học tập và thảo luận các kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6.

Các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, người đứng đầu đơn vị và tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình.

Các chi bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này và  báo cáo theo quy định.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho  Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

3. Ban thường vụ Đảng uỷ chủ trì, phối hợp Ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch và chương trình hành động; tham mưu cho Đảng uỷ nhà trường báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết với Thành ủy Thái Nguyên./.