THÔNG BÁO

(V/v Thanh lý tài sản đã qua sử dụng năm 2013)

             Kính gửi: Các phòng, Ban, Khoa,  Trung tâm

            - Thực hiện chủ trương của BGH nhà trường về việc bán thanh lý tài sản, vật tư  thực tập đã qua sử dụng  năm 2013

            - Căn cứ vào Quyết định số 7809/QĐ-BTC của Bộ công thương về việc cho phép Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên thanh lý tài sản cố định

            - Căn cứ vào Quyết định thành lập hội đồng bán thanh lý tài sản  năm 2013 số 206 QĐ-CĐCN ngày 06/05/2013 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng công nghiệp Thái nguyên

            - Căn cứ biên bản họp hội đồng thanh lý tài sản ngày  07/ 05 /2013 của Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên

            - Hội đồng thanh lý tài sản Trường cao đẳng công nghiệp Thái nguyên tổ chức bán tài sản thanh lý tài sản đã qua sử dụng  năm 2013 (có danh mục kèm theo). Ưu tiên cho cán bộ công nhân viên chức và lao động hợp đồng.

            - Đ­ược sự ủy quyền của Ban giám hiệu. Phòng Quản trị vật t­ư xin thông báo để toàn thể CBCNV trong nhà tr­ường biết để đến mua.

1/Hình thức mua hàng; Bán đấu giá từng loại

2/ Thanh toán; Thanh toán bằng tiền mặt

3/Thời gian bán hồ sơ bán hàng thanh lý lúc 08h   ngày 09/ 05 /2013 Tại   Phòng Tài chính kế toán.

                  - Lệ phí hồ sơ: 100.000đ ( không hoàn lại)

- Đăng ký mua. Nộp tiền đặt cọc: 5.000.000đ  sau khi xem hàng (trả lại tiền đối với những người không trúng thầu )

4 /Thủ tục đăng ký mua:

            - Cán bộ viên chức và lao động hợp đồng có nhu cầu mua tài sản đăng ký trực tiếp bằng (mẫu đơn số 01-QTVT và phiếu trả giá số 02-QTVT)

            - Bản chào giá phải ghi đầy đủ nội dung, bỏ vào bì thư dán kín.

            - Thời hạn chót nhận bản chào giá: 17h ngày 13/05/2013

            - Nơi nhận bản chào giá; Phòng Tài chính kế toán

            - Ban thanh lý tài sản sẽ tiến hành mở thầu, xét chọn đơn vị, cá nhân có mức giá cao nhất  để bán thanh lý tài sản vào lúc 09 giờ 00 ngày 14 / 05 /2013 tại phòng họp số 304 nhà 7 tầng. Các đơn vị, cá nhân đăng ký mua có mặt để theo dõi chứng kiến. 

5/ Giao và nhận tài sản thanh lý;

- Bên bán giao tài sản tại kho vật tư

 - Hàng đã mua phải được trả tiền tại phòng tài chính kế toán và chuyển ra khỏi kho vật tư nhà trường trong thời gian 3 ngày kể từ ngày xét, chọn giá.

 Thông báo này được thông báo rộng rãi tới các đơn vị trên website nhà trường.

Nơi nhận:
         - Các đơn vị Phòng, Ban, khoa
         - Lưu QTVT

TM. HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Văn Đà

(Đã ký)

Download Mẫu số 01-QTVT; Mẫu số 01-QTVT