>>Thông tư 14/2012/TT-BNV, ngày 18/12/2012

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Số:             /TB – CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thái Nguyên, ngày      tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

 

Căn cứ Công văn số 2325/BCT - TCCB, ngày 20/3/2013 của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương và xây dựng đề án việc làm.

Để có cơ sở tổng hợp và Nhà trường xây dựng đề án vị trí việc làm của nhà trường. Nhà trường đã gửi nội dung công văn 2325/BCT - TCCB tới các đơn vị.

Đề nghị các đồng chí Trưởng các đơn vị xây dựng lại đề án vị trí việc làm của đơn vị mình theo hướng dẫn của Thông tư số 14/2012/TT - BNV, ngày 18/12/2012 gồm các biểu như sau:

   - Phụ lục số 1:     Thông tư 14

   - Phụ lục số 2:     Thông tư 14

   - Phụ lục số 3:     Thông tư 14

   - Phụ lục số 5:     Thông tư 14

   - Phụ lục số 6:     Thông tư 14

Để đảm bảo tiến độ của đề án. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về phòng TCHC ( đ/c Hùng) trước ngày 26/5/2013.

Đề nghị các đơn vị thực hiện thông bảo trên./.

Nơi nhận:
  - Lãnh đạo BGH (báo cao);
  - Như kính gửi;
  - Lưu VT.

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Lê Việt Hùng

(đã ký)

                                                             

        

 

 

                                                 //tuýeninh2018