Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 18/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 19/11

6h30

Công tác Hà Nội

Đ/c Chiến

Đ/c V.Hương

Đ/c Lợi

8h

Bảo vệ cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

Các đ/c trong Hội đồng

PGS.TS

Phạm Văn Đông

P.203

Thứ 4 – 20/11

 

 

 

 

 

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, chi tiết môn học, mô đun ngành Điện, Điện tử

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 5 – 21/11

8h

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình chi tiết môn học, mô đun ngành Cơ khí

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

13h30

Thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình chi tiết môn học, mô đun ngành Kế toán

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

PH tầng 4

Thứ 6 – 22/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 //tuýeninh2018