Thứ - ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 10/6

7h30

Hội nghị Thi đua khen thưởng

Đ/c Đà, Hùng

 

Thành phố TN

8h00

Họp xét tốt nghiệp

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng họp 203

Thứ 3 - 11/6

 

 

 

 

 

Thứ 4 -12/6

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 13/6

14h00

Nộp báo cáo Cụm ANKV

Đ/c Đà

 

Xã Vô Tranh

Thứ 6 - 14/6

7h00

Đi Quảng Ninh cho thi TN

Đ/c Nông, Các Đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Quảng Ninh

Thứ 7 - 15/6

 

Đi Quảng Ninh cho thi TN

Đ/c Nông, Các Đ/c trong Hội đồng

 

Quảng Ninh

>> Lịch công tác tuần (từ 3/6 đến 7/06/2013)//tuýeninh2018