Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đảng - Công Đoàn - Đoàn TN

Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần 3 khóa XIII

      Thực hiện công văn số 110-CV/BTG, ngày 22/7/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII). Đảng bộ trường CĐCN Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tuyên truyền:

Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương lần 3 khóa XIII