Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo

Báo cáo tổng hợp hoạt động khoa học và công nghệ cấp trường và cấp bộ năm học 2020 - 2021

Căn cứ hướng dẫn của Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường, Phòng Đào tạo - NCKH lập báo cáo tổng hợp các đề tài, sáng kiến trong năm học 2020 - 2021.

Báo cáo tổng hợp hoạt động khoa học và công nghệ cấp trường và cấp bộ năm học 2020 - 2021