Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo

Các công văn về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Công Thương

TT   Số công văn Tên Công văn  
 
  1          

 6285/BCT- KHCN                   
 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Công Thương thực hiện chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp 2021 - 2030  
 Download           
   2

 6286/BCT- KHCN

 Đề xuất đặt hàng nhệm vụ KH&CN cấp Bộ Công Thương thực hiện Đề án ứng dụng KH&CN trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Download
   3  6287/BCT- KHCN  Đề xuất đặt hàng nhệm vụ KH&CN thực hiện chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 Download
   4  6333/BCT- KHCN Đề xuất đặt hàng nhệm vụ KH&CN cấp Bộ Công Thương lĩnh vực cơ khí bắt đầu thực hiện từ năm 2023 Download