Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo năm học 2021 - 2022

- Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014.

- Căn cứ quyết định số 473/QĐ - BCT ngày 15/01/2014 của Bộ Công Thương quy định chức năng quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên.

- Chương trình số 01-CTr/ĐU ngày 12/01/2021 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy năm 2021. Căn cứ nghị quyết số 07 - NQ/ĐU ngày 21/5/2020, nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 — 2025.

Ban giám hiệu ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo năm học 2021- 2022 cụ thể như sau:

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo năm học 2021 - 2022