Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Chức năng nhiệm vụ

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật  - Kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn, gồm các chuyên ngành chủ yếu: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ cơ khí động lực, Điện tự động hoá, Công nghệ kỹ thuật điện, công nghệ kỹ thuật điện tử, Công nghệ thông tin, công nghệ May, công nghệ thiết kế  thời trang, kế toán theo quy định của pháp luật.

2. Đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức quản lý kỹ  thuật, kinh tế, công nhân bậc cao theo yêu cầu của các thành phần kinh tế.

3. Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với ngành nghề trường  được phép đào tạo theo chương trình khung do Nhà nước quy định.

4. Thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý quá trình  đào tạo, công nhân tốt nghiệp và cấp  bằng tốt nghiệp  theo quy định của luật giáo dục.

5. Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

6. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chuyên ngành; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động, sản xuất.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học – Kỹ thuật, chuyển  giao công nghệ, sản xuất thực nghiệm, sản xuất – Kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo.

8. Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức in ấn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

9. Phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế; liên kết, liên thông  về đào  tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu, triển khai khoa học – Công nghệ chuyên ngành với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà  nước, Bộ Công nghiệp giao.

11. Quản lý tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ công nghiệp.

12. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường, bảo vệ tài sản và thực hiện các biện pháp  bảo hộ, an toàn lao động.

13. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.