Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  07/3

 

 

 

 

 

Thứ 3  08/3

 

 

 

 

 

Thứ 4  09/3

9h30

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c
V.Hương

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 5  10/3

8h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031

BCH Đảng bộ, BGH

Đ/c V.Hương

P.203

9h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt, Lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031

BCH Đảng bộ; BGH; Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch CCB

Đ/c V.Hương

P.203

10h15

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng, Lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 
2021-2026 và giai đoạn 2026-2031

BCH Đảng bộ; BGH; Trưởng các phòng, khoa, trung tâm; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN,

Chủ tịch CCB

Đ/c V.Hương

P.203

 

10h45

Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031

BCH Đảng bộ, BGH

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6 11/3