Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Lịch làm việc

Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2  21/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 22/11

14h

Họp Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi Tổ May

Các đ/c có tên trong Hội đồng

và tổ biên soạn (theo QĐ số 56,57 ngày 01/3/2022)

Đ/c Luật

P.203

 

 

 

 

 

Thứ 4  23/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thứ 5  24/11

8h

Họp Hội đồng kiểm định năm 2022 (Các nhóm báo cáo để nghiệm thu):
-  Chương trình đào tạo
-  Quy trình (để đưa lên website)
-  Các nhóm trưởng hoàn thiện tự đánh giá cơ sở GDNN

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Luật

P.203

10h

 Họp đánh giá viên chức năm 2022

BGH, Trưởng các đơn vị,
Phó Trưởng phòng TCHC

Đ/c V.Hương

P.203

11h

Họp Ban soạn thảo Đề án “Sử dụng tài sản khối nhà học mô đun 2 tầng vào mục đích liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, nhằm kết hợp đào tạo, sản xuất và dịch vụ”

Các đ/c

Đ/c V.Hương

P.203

Thứ 6  25/11

7h

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định, chương trình hành động của Trung ương và của Tỉnh

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng