Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Thông báo

Cắn cứ kế hoạch cố 95/KH-CĐCN ngày 01/11/2022 của trường Cao đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022;

Trườn Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển dụng Viên chức trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên năm 2022