Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Văn bản pháp luật

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều

       Ngày 06/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghệp.

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019