Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đào tạo tại các địa chỉ liên kết đào tạo

1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp

TT                            Tên văn bản                      Số          Ngày
ban hành

1

Quyết định về việc phê duyệt và Ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

219/QĐ - CĐCN

14/6/2017

2

Quyết định về việc Ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành, nghề Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

329/QĐ - CĐCN

14/8/2017

3

Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng của các ngành, nghề đào tạo

461/QĐ - CĐCN

18/12/2018

4

Quyết định về việc phê duyệt và Ban hành chương trình đào tạo

33/QĐ - CĐCN

01/3/2019

5

Quyết định về việc Ban hành chương trình các môn học thuộc khối các môn học chung trong  chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng

90/QĐ - CĐCN

10/4/2019

6

Quyết định về việc Ban hành giáo trình đào tạo nội bộ các ngành, nghề của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

318/QĐ - CĐCN

20/7/2020

7

Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng các ngành, nghề đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

317/QĐ - CĐCN

20/7/2020

2. Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp

TT

Đơn vị liên kết đào tạo

Ngành/nghề đào tạo

Mã số

1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn

 Điện tử CN và dân dụng

5520222

2

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa

 Điện công nghiệp

5520227

3

 
 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Lục Nam

 Điện CN và dân dụng

5520223

 Công nghệ ô tô

5510216

4


 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên

 May thời trang

5540205

 Cơ điện tử

5520263

5

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa

 Điện công nghiệp

5520227

6

 Trung tâm Giáo dục thường xuyên –
 Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang

 Tin học ứng dụng

5480205

7


 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp –
 Giáo dục thường xuyên huyện Phú Lương

 Điện CN và dân dụng

5520223

 Công nghệ ô tô

5510216