Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Đảng - Công Đoàn - Đoàn TN

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Công nhân viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

     Hưng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29/7/2021, các ý kiến lãnh đạo, ch đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát động phong trào thi đua đặc biệt “C nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chng và chiến thắng đại dịch Covid-19 " của Thủ tướng Chính phủ. 

     Căn cứ Kế hoạch số 391/KH-CĐCT ngày 13/9/2021 của Công đoàn Công thương Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua "Công nhân viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19". Ban Chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Thái nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua như sau:

Phong trào thi đua "Công nhân viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19"