Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ hướng dẫn của Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường, Phòng Đào tạo - NCKH lập báo cáo tổng hợp các đề tài, sáng kiến trong năm học 2020 - 2021.

Báo cáo tổng hợp hoạt động khoa học và công nghệ cấp trường và cấp bộ năm học 2020 - 2021