Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Nghiên cứu khoa học

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 2227/BCĐSVSTVN ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bô và Phát triên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Nhằm tôn vinh, cổ vũ, khơi dậy tinh thân yêu nước, sức sáng tạo cùa người Việt Nam, dề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu tiêu chí tuyển chọn tại Công văn trên và hường ứng tham gia.

Các cá nhân, tập thể nào trong nhà trường có công trình hoa học và công nghệ muốn đăng ký tham gia tuyển chọn nộp Hồ sơ đăng ký tham gia gửi về Phòng Đào tạo và nghiên cứu khoa học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Tài liệu gửi kèm Công văn này bao gồm:

Quyết định ban hành và quy định, tiêu chí, điều kiện và hồ sơ

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn, biên tập công bố và phát hành

Công văn số 2227/BCĐSVSTVN