Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Nghiên cứu khoa học

Căn cứ hướng dẫn của Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường, Phòng Đào tạo - NCKH lập Kế hoạch họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2021 - 2022.

Kế hoạch họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài cấp trường năm học 2021 - 2022