Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Nghiên cứu khoa học

     Nhà trường đề nghi các cá tổ chức, cá nhân được ký triển khai đề tài nộp về phòng Đào tạo & nghiên cứu khoa học vào ngày 02/6/2022 để Hội đồng nghiệm thu có căn cứ nghiệm thu và thanh lý các để tài