Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Nghiên cứu khoa học

    Căn cứ Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với CBVC và HSSV của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

    Căn cứ kết quả cuộc họp "Xác định danh mục và tuyển chọn đề tài khoa học" họp ngày 22/11/2021.

    Phòng Đào tạo & NCKH lập bảng tổng hợp các đề tài khoa học và công nghệ cấp trường đã được duyệt thực hiện trong năm học 2021 - 2022 như sau:

Tổng hợp kết quả họp hội đồng tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2021 - 2022