Bộ công thương

Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên

Tin tức

KẾ HOẠCH TRIÊN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1520-TTg NGÀY 09/12/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Admin
06/10/2023

   Ngày 25/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  Xem chi tiết kế hoạch